مالی و بازرگانی

مالی و بازرگانی

طبعا در مجموعه ای که به وسیله بازاریابی برای مشتری خلق ارزش میگردد نیاز به ارائه کالا و خدمات در سطوح اولیه مشاغل سازمان قرار خواهد گرفت .
ما بواسطه ارتباط با تامین کنندگان و برای حفظ اعتماد و شفافیت با آنها تیم مالی و بازرگانی را با افراد حرفه ای و حاذق ایجاد نمودیم .